(ENG-PL) Magic of Night Time / Magia Nocy

in Polish HIVE3 years ago (edited)

night1345.jpg
ENG.
Magic of nocturnal time.
The lights of lamp-stands
Create illusion
Of the fantasy world
Where everything breathing
In charms of your love
And happiness irradiates
True equanimity of spirit
And life that flies like a night bird
Over the sleeping city
And dreams about people
In the game of existence.
Where everything is
Lost and gained Inside the drama
Of temporariness and eternity

That brings smiles and tears
Turning into the written pages
Of disappearing library of all existence
Swallowing by hungry dragon of time
That likes to smile
and sing the songs
About life after destruction
And bliss on the ruins
of the unknown country
In glory of the arriving futurity
When nothing turns into everything
And our mystic story starts again In the touch of our hands,
In the meeting of eyes,
In the union of our lips,
Where colourful flowers germinate
Among ashes of history
And the air is simply fragrance
Of your breath.

@ Igor Marynowski: poetry and photography
PL
Magia nocy.
Światło latarni ulicznych
Tworzy atmosferę
Świata fantazji
Gdzie wszystko tchnie urokami Twojej miłości i szczęścia, promieniując prawdziwym spokojem duszy i życia,
które jak nocny ptak przelatuje nad śpiącym miastem
i marzeniami ludzi w grze bytu,
gdzie wszystko jest tracone i zdobywane
w dramacie przemijania i wieczności.
To przynosi uśmiechy i łzy zamieniające się w zapisane strony znikającej biblioteki wszelkiego istnienia
połykanego przez głodnego smoka czasu,
który lubi się uśmiechać i śpiewać pieśni o życiu po zniszczeniu
i błogości na ruinach zapomnianego kraju
W chwale nadchodzącej nadziei,
gdy nic nie przemienia się we wszystko
i nasza mistyczna historia zaczyna się od nowa
W dotknięciu naszych rąk, w spotkaniu naszych oczu,
W zjednoczeniu naszych ust
gdzie kiełkują kolorowe kwiaty
Wśród popiołów historii.
A powietrze to po prostu
zapach twojego oddechu.

@ Igor Marynowski: fotografia i poezja

Sort:  

Congratulations @artsofmarynowski! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 700 upvotes.
Your next target is to reach 800 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

HiveFest⁶ Meetings Contest