MCO Debit cart unpacking and first used / MCO Platební karta rozbalení a první použití

in cesky •  5 days ago  (edited)

Foto : Crypto.com

Zdravím kolemjdoucí
Hello everyone

It's been a long time since I mentioned article that Crypto.com launches debit cards. I ordered the card immediately after their announcement. And finally, after more than half a year, I survived. Maybe the delay was due to a lot of interest, or because I ordered too soon before the company had a distribution system in place. Crypto.com is a cryptocurrency company that introduced VISA payment cards in 2017. Since then, it has expanded its range of services in several new directions. The pilot functions mainly include a mobile wallet (without private key and SEED). Here you can control your VISA card, buy, exchange and send cryptocurrencies. It also includes, for example, your own Exchange and another mobile wallet where you own SEED.

And now a separate presentation card


Je již to dlouho co jsem uvedl článek, že Crypto.com uvádí na trh platební karty.
Kartu jsem si objednal hned po jejich oznámení. A konečně po více jak půl roce jsem se dočkal. Možná bylo zdržení způsobeno velkým zájmem, nebo tím, že jsem objednal příliš brzo, než měla společnost zavedený systém distribuce.

Crypto.com je kryptoměnová společnost, která uvedla v roce 2017 platební karty VISA. Od té doby rozšířila svou řadu služeb několika novými směry.
Mezi pilotní funkce patří především mobilní peněženka (bez private key a SEED). Zde můžete ovládat kartu VISA, kupovat, směňovat a posílat kryptoměny. Dále zde patří například vlastní Exchange a další mobilní peněženka kde vlastníte SEED.

Určitě si přečtěte uživatelskou příručku zde !!!

A nyní samostatná prezentace karty

IMG_20200730_2026401.jpg

A CD-sized shipment was delivered to the mailbox

Do schránky byla doručena zásilka velikosti CD.

IMG_20200730_204641.jpg

IMG_20200730_204821.jpg

There is a neat box in it.

V ní se nachází úhledná krabička.

IMG_20200730_204954.jpg

IMG_20200730_205057.jpg

The box hides an ingeniously hidden debit card. In my case, only basic Midnight-blue.

V krabičce se skrývá důmyslně schovaná Debetní karta. V mém případě pouze základní Midnight-blue.


The card must be activated in the mobile application.

Kartu je nutno aktivovat v mobilní aplikaci.

Screenshot_20200731083743.png

Screenshot_20200731083752.png

Enter the CVV code from the back of the card.

Zadáme CVV kód ze zadní strany karty.

Screenshot_20200731083821.png

After successful activation, we will deposit funds using the Top Up button.

Po úspěšné aktivaci vložíme prostředky pomocí tlačítka Top Up.

Screenshot_20200731085010.png

Screenshot_20200731085017.png

We can add a debit card from which we will charge the new card. We can also supplement the means with the help of cryptocurrency.

Můžeme přidat debetní kartu, ze které budeme novou kartu nabíjet. Doplňovat prostředky můžeme i pomocí kryptoměn.

Screenshot_20200731085154.png

Screenshot_20200731085205.png

We will invest the funds.

Vložíme prostředky.

Screenshot_20200731095224.png

PIN remains to be displayed

Zbývá zobrazit PIN

Screenshot_20200731095243.png

We enter the date of birth. It must be the same as for application verification (KYC).

Zadáme datum narození. Musí být stejné jako pro ověření aplikace (KYC).

Screenshot_20200731095313.png

Then just display the PIN and we can pay.

Pak už jen stačí zobrazit PIN a můžeme platit.Screenshot_20200731104656.png

Cashback is paid in the form of MCO cryptocurrency directly to the wallet application. We can then exchange this cryptocurrency for another. Crypto.com offers a diverse selection of cryptocurrencies. Unfortunately, it can be exchanged from the value of 25 USD. So you have to spend at least $ 2,500 to be able to withdraw Cashback (Applies to base card only).


Cashback je proplácen ve formě MCO kryptoměny přímo na peněženku aplikace. Tuto kryptoměnu pak můžeme směnit za jinou. Crypto.com nabízí rozmanitý výběr kryptoměn. Bohužel jde směnit od hodnoty 25 USD. Takže musíte utratit min 2500 USD aby jste mohly Cashback vybrat (Platí pouze u základní karty).
I only use the card for a while, so I can't fully summarize its pros and cons. Still, I would like to make a few remarks.

pros

  • The application is very intuitive and easy to use
  • The application offers a wide range of cryptocurrencies. There is a possibility of exchange and sending to another wallet outside Crypto.com

cons

  • You do not have private keys or SEEDs in the credit card management application
  • Cashback cannot be withdrawn (exchanged) for less than $ 25.

Kartu používám jen chvíli, takže nemohu plně shrnout její klady a zápory. Přesto bych měl pár poznámek.

klady

  • Aplikace je velmi intuitivní a snadná na ovládání
  • Aplikace nabízí široký výměr kryptoměn. Je zde možnost směny a odeslání do jiné peněženky i mimo Crypto.com

zápory

  • V aplikaci spravující kreditní kartu nevlastníte privátní klíče ani SEED
  • Cashback nelze vybrat (směnit) při nižší hodnotě než 25 USD.

vcela2.png

Recommendations

Doporučení

Because you do not have private keys for a debit card management application, I do not recommend depositing higher amounts of money.


Jelikož nevlastníte privátní klíče u aplikace spravující platební kartu, nedoporučuji vkládat vyšší peněžní částky.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

To není kreditka, jen platební karta. Kreditní karta je forma úvěru, neplatíš vlastními penězi, ale cizími.

Díky za upozornění. Zkusím upravit. Ale dneska už ne....

Na druhou stranu, slovo kreditka se v běžném hovoru používá pro všechny platební karty, včetně debetních (byť nesprávně). Podobně jako žiletka pro všechny čepelky, nejen od Gillette.

To jen proto, že u těch kreditek lidé moc netuší, o čem mluví. Tenhle článek je dvojjazyčný a minimálně v angličtině to opravdu je podstatný rozdíl.